Gå til sidens indhold

Kontrakt

Ansættelseskontrakten er din dokumentation for, at du arbejder for en given arbejdsgiver. Det er også en beskrivelse af de arbejdsopgaver, du er ansat til at varetage, og en mulighed for arbejdsgiveren for at tage forbehold i ansættelsesforholdet.

Ansættelseskontrakten er et juridisk bindende dokument, og hvis du eller arbejdsgiver bryder reglerne, kan konsekvenserne være alt fra erstatning til fyring.

Du har krav på ansættelseskontrakt

Når du har en ansættelse på mere end gennemsnitligt 8 timer om ugen og med en varighed på over en måned, skal du have en ansættelseskontrakt.

Ansættelseskontrakten skal udleveres, inden der er forløbet en måned fra ansættelsesforholdets begyndelse, og den skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Lad ADO gennemgå din kontrakt

Det er altid en god ide at få din ansættelseskontrakt til gennemsyn i ADO, inden du skriver under. Vi kan hjælpe dig med rådgivning om dine rettigheder og muligheder. Er aftalen mellem dig og din arbejdsgiver klar og fornuftig, mindskes risikoen for problemer.

Læs mere om krav og anbefalinger til ansættelseskontrakten

 • 10 minimumskrav, som ansættelseskontrakten skal indeholde

  Ansættelseskontrakten skal som minimum indeholde følgende 10 punkter:

  1. Hvem der er arbejdsgiver og hvem der er arbejdstager
  2. Arbejdsstedets beliggenhed
  3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af arbejdstagerens titel, rang, stilling og jobkategori 
  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse
  6. Arbejdstagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
  7. Varigheden af den ansattes og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom
  8. Den gældende eller aftalte løn, som arbejdstageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse samt tillæg og andre løndele, der ikke er med heri, fx pensionsbidrag, eventuelt kost og logi samt lønudbetalingsterminer
  9. Den daglige eller ugentlige arbejdstid
  10. Angivelse af den kollektive overenskomst der evt. regulerer forholdet

  De 10 punkter er ufravigelige og skal fremgå af ansættelseskontrakten.

  For punkterne 6–9 er det tilstrækkeligt, hvis der er en henvisning i ansættelseskontrakten til fx love, administrative bestemmelser eller overenskomsten.

  Oplysningerne i punkterne 1–4 og 8–9 skal være beskrevet og fremgå af ansættelseskontrakten.

  Øvrige forhold kan gives i et eller flere dokumenter samtidig med selve ansættelseskontrakten.

  Andre væsentlige skal ligeledes fremgå af ansættelseskontrakten. Eksempler på væsentlige vilkår: Krav om gyldigt kørekort, fri bil/firmabil, tjenestebolig, hjemmearbejdsplads, uniform, PC udstyr mv.

  Oplysningerne ovenfor er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i lige netop din konkrete situation. Du bør altid kontakte sekretariatet, inden du skriver under på ansættelseskontrakten.

   

 • Ændringer under ansættelsen 

  Sker der ændringer i de forhold, som er nævnt i ansættelseskontrakten, skal arbejdsgiveren hurtigst muligt og senest en måned efter, de er trådt i kraft, give den ansatte skriftlig besked herom.

  Har arbejdsgiver i ansættelsesbeviset henvist til love, overenskomster eller lignende, vil ændringer i disse dog ikke bevirke, at ansættelseskontrakten skal ændres.

 • Mangelfuld ansættelseskontrakt 

  Hvis arbejdsgiveren ikke overholder sin pligt til inden for en måned at udarbejde en ansættelseskontrakt, som indeholder de væsentlige vilkår, kan den ansatte tilkendes en godtgørelse.

  Højesteret har via tre domme fastsat følgende konkrete rammer for godtgørelsernes størrelse:

  Er manglen af bagatelagtig karakter, kan der ydes en godtgørelse på op til 1.000 kr.

  Øvrige sager kan opdeles i 3 kategorier:

  1. Den første kategori er de sager, hvor forholdet ikke har konkret betydning for dig. I disse sager kan der ydes en godtgørelse på op til 5.000 kr. Udgangspunktet er dog 2.500 kr.
  2. Den anden kategori er de sager, hvor der er opstået tvist om dit ansættelsesforhold eller konkret risiko herfor, som korrekt opfyldelse af oplysningspligten kunne have afværget. I disse sager sættes et loft på godtgørelserne på 10.000 kr. Udgangspunktet er 7.500 kr.
  3. Den tredje kategori er de sager, hvor der foreligger skærpende omstændigheder. Her kan der udmåles godtgørelser, der dog ikke bør overstige 25.000 kr., medmindre der foreligger særlige grove forhold.