Gå til sidens indhold

Arbejdspladsvurdering APV

Alle arbejdsgivere med ansatte har siden udgangen af år 2000 været omfattet af kravet om at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Pligten til at udarbejde APV gælder også, når der kun er tale om tidsbegrænsede ansættelsesforhold eller løsarbejde. Selvstændige uden ansatte er ikke omfattet af kravet om APV.

Det er i dag et krav, at APVen også indeholder en stillingtagen til arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet samt, at der udarbejdes en måling af det psykiske arbejdsmiljø hvert 3. år. Det er dog ikke et myndighedskrav, at det psykiske arbejdsmiljø indgår i selve APVen. Da det er et af de prioriterede arbejdsmiljøområder, bliver det dog altid inddraget, når Arbejdstilsynet screener virksomhederne.Virksomheder, hvor arbejdet udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som tilhører hans husstand, skal ikke udarbejde APV.

Formålet med at udarbejde en arbejdspladsvurdering

APV'en skal sikre:

  • At virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer
  • At virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne. Arbejdspladsvurderingens omfang afhænger bl.a. af, hvor kompliceret arbejdsmiljøforholdene er, arbejdets art samt virksomhedens størrelse og organisering.

APVens omfang afhænger af de tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer samt arbejdsmetoder og -processer, som virksomheden bruger.APVen er arbejdsmiljøorganisationens vigtigste opgave, og den skal revideres mindst hvert 3. år eller tidligere, hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene.

En arbejdspladsvurdering består af 5 elementer

  1. En kortlægning af arbejdsmiljøet - herunder det psykiske arbejdsmiljø
  2. En beskrivelse af problemerne
  3. Arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet
  4. En handlingsplan for, hvornår og hvordan problemerne skal løses
  5. En plan for opfølgning på problemerne.

APVen er et effektivt værktøj for virksomheden i arbejdet med arbejdsmiljøet. Et godt arbejdsmiljø er med til at sikre virksomhedens effektivitet og skaber derved en merværdi for alle, både ansatte og ledere. Men det kræver, at APVen bliver en integreret del af arbejdet og ikke blot ender som et ”hyldedokument”.

Det er alles ansvar, at der løbende bliver fulgt op på APVen, og at eventuelle problemer løses, men især sikkerhedsorganisationen i samarbejde med lederen spiller en afgørende rolle i arbejdet.

Du kan læse mere om udførelsen af APVer og læse mere generelt om APV mv. hos Arbejdsmiljø i Danmark (AMID).