Gå til sidens indhold

Regler og frister ved opsigelse

Du kan selv sige sin stilling op - og du kan opsiges, når opsigelsen kan begrundes enten i dine egne forhold eller i arbejdsgiverens forhold. Bemærk – der gælder specielle regler for tjenestemænd og åremålsansatte.

En opsigelse skal være saglig begrundet enten i arbejdsgiverens forhold (fx omstrukturering) eller i dine egne forhold (fx manglende kvalifikationer eller samarbejdsproblemer).

Opsiges du pga. dine egne forhold, forudsættes det normalt, at der er givet en advarsel. En advarsel skal angive, hvilke forhold der ikke kan accepteres, og hvorledes du skal rette op på problemet.

Kontakt altid ADO i forbindelse med en opsigelse.

 • Prøvetid

  Der kan aftales prøvetid. Prøvetiden kan maks. gælde 3 måneder.

  Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel er 14 dage i prøvetiden.

  Opsigelsesvarslet skal kunne indeholdes i prøvetiden, hvilke betyder, at arbejdsgiver i givet fald skal opsige dig inden udgangen af 2 måneder 2 uger.

  Du kan i prøvetiden sige op fra dag til dag, hvis andet ikke er aftalt.

 • Egen opsigelse

  Du kan selv sige din stilling op med en måneds varsel.

  Du kan indgå aftale med arbejdsgiver om forlængelse af opsigelsesvarslet. I givet fald skal arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges tilsvarende.

  Din opsigelse skal være skriftlig. Kravet om skriftlighed er ikke et gyldighedskrav, men et bevisbyrdekrav.

  For tjenestemænd gælder specielle regler.

 • Opsigelsesvarsel ved arbejdsgivers opsigelse

  Opsigelsesvarslet for funktionærer er afhængig af ansættelsesforholdets længde:

  • Ved aftalt prøvetid - under 3 måneder: 14 dage (opsigelse inden udgangen af 2 måneder og 2 uger)
  • Under 6 måneder: 1 måned (opsigelse inden udgangen af den 5. måned) 
  • 6 måneder – 3 år: 3 måneder (opsigelse inden udgangen af 2 år og 9 måneder) 
  • 3 år – 6 år: 4 måneder (opsigelse inden udgangen af 5 år og 8 måneder) 
  • 6 år – 9 år: 5 måneder (opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 måneder) 
  • 9 år -: 6 måneder (opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 måneder).
 • Høring under opsigelse

  Er din arbejdsgiver omfattet af forvaltningsloven (offentlig arbejdsgiver), har krav på at blive hørt, inden der bliver truffet en endelig beslutning om afskedigelse.  

  Kontakt altid ADO eller din tillidsrepræsentant, hvis du bliver meddelt, at du påtænkes afskediget og har mulighed for at afgive et høringssvar.

  Høringssvaret er din mulighed for at komme med indsigelser eller oplysninger, der har betydning for den påtænkte afskedigelse, således at beslutningen om afskedigelse sker på et fuldt oplyst grundlag. 

 • Arbejdsgivers opsigelse
  Arbejdsgiverens opsigelse skal være skriftlig. I henhold til Funktionærloven er der dog ikke tale om et gyldighedskrav, men et bevisbyrdekrav.
   
  Opsigelsen skal tillige være saglig. For at du kan vurdere, om opsigelsen er saglig, skal du have en begrundelse for opsigelsen.

  I henhold til funktionærloven kan du, hvis du på opsigelsestidspunktet har været ansat i mindst et år, i tilfælde af usaglig opsigelse få en økonomisk godtgørelse.

  Godtgørelsen fastsættes skønsmæssigt og afhænger af ansættelsesforholdets varighed, din alder samt forholdene omkring opsigelsen i øvrigt. 

  ADO kan rådgive dig om din afskedigelse eventuelt skulle være usaglig samt om anden beskyttelseslovgivning eventuelt kan komme i spil.

  Du skal kvittere for modtagelsen af opsigelsen, men behøver ikke at erklære dig enig i indholdet. Har du bemærkninger til opsigelsen, er det vigtigt at fremkomme med disse.

  Et godt råd er at tage en bisidder med til det møde, hvor din arbejdsgiver ønsker at tale med dig om dit ansættelsesforhold.
 • 120-dags-reglen - sygdom - privatansat

  Hvis du er privatansat, kan det i din overenskomst eller kontrakt være aftalt, at du kan opsiges med et forkortet varsel på kun 1 måned, hvis du har været syg i 120 dage inden for de seneste 12 måneder.

  Det skal skriftligt være aftalt, at reglen finder anvendelse, ellers er det ikke muligt for arbejdsgiver at benytte den i forbindelse med en opsigelse.
   
  Det forudsættes, at du er syg på opsigelsestidspunktet, og at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.
 • Godtgørelse grundet anciennitet

  I henhold til Funktionærloven har du ret til en særlig fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt efter mindst 12 års ansættelse.

  • Hvis du har været ansat i 12 år eller mere, har du ubetinget ret til 1 måneds løn i fratrædelsesgodtgørelse.
  • Hvis du har været ansat i 17 år eller mere, har du ubetinget ret til 3 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse.

  Godtgørelsen udbetales for lang og tro tjeneste, uanset om du forbliver på arbejdsmarkedet eller går på pension.

 • Bortvisning

  I nogle tilfælde kan en misligholdelse af dit ansættelsesforhold være så groft, at arbejdsgiver kan bortvise dig med øjeblikkelig varsel.

  Dette betyder, at du omgående skal forlade arbejdspladsen, samt at din ret til løn stopper øjeblikkeligt.

  Kontakt altid ADO ved bortvisning.